KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038

Projekt címe: Az emberi tevékenység környezeti hatásai, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekély vizű tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján

A projekt időtartama: 2012. 10. 01 - 2015. 03. 31.

A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem; MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany

Projekt költségvetése: 406 534 500 Ft

Projektmenedzsment:
Projektvezető: Dr. Sitányi László
Pénzügyi vezető: Hegyi Gábor
Szakmai vezető: Dr. Marton István

Szakmai megvalósítók:
Kaposvári Egyetem (konzorciumvezető)
Természettudományi Kutatócsoport (kutatócsoport-vezető: Dr. Körmendi Sándor PhD)
Társadalomtudományi Kutatócsoport (kutatócsoport-vezető: Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc)
Folyamathálózat-mérnöki Kutatócsoport (kutatócsoport-vezető: Dr. habil. Csukás Béla)

MTA Ökológiai Kutatóközpont
Természettudományi Kutatócsoport

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:
A kutatás átfogó, valamennyi kutatócsoportot egyesítő célja a Balaton víztestéhez és déli vízgyűjtő területéhez kapcsolódó környezeti problémák és a velük összefüggő gazdasági-társadalmi konfliktusok komplex, multi- és interdiszciplináris feltárása és elemzése volt. E közvetlen célhoz egy általánosabb elméleti és egy gyakorlati cél kapcsolódott. A kutatás gyakorlati célja volt, hogy hatékonyan hozzájáruljon az említett környezeti problémák és a velük összefüggő társadalmi konfliktusok eredményes, hosszútávon fenntartható meg-, illetve feloldásához, és ezáltal a térség értékein alapuló, fenntartható területfejlesztés megalapozásához. Az elméleti cél a Balaton térségének kutatása alapján olyan általánosított, parametrizált komplex, multidiszciplináris modell kidolgozása volt, amely alkalmazható más, hasonló természeti és társadalmi-gazdasági-kulturális adottságokkal rendelkező (sekély vizű tavas) környezeti-társadalmi rendszerek tanulmányozásához és fenntartható környezeti menedzseléséhez, így reményelhetőleg széleskörű nemzetközi jelentőségre tesz majd szert.

A projekt a Kaposvári Egyetem mint konzorciumvezető és a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont (Balatoni Limnológiai Intézet) mint konzorciumi partner együttműködésében valósult meg. Négy kutatócsoport dolgozott a projektben, folytatott közös problémafeltáráson és tervezésen alapuló komplex, multidiszciplináris kutatást. A térség természeti-környezeti problémáinak elemzése a lehetséges megoldások kidolgozása az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet kutatócsoportja és a Kaposvári Egyetem Természettudományi Kutatócsoport feladata volt. A társadalmi kérdések elemzésére, konfliktusfeltárásra, konfliktuskezelési módszerek kidolgozására a Társadalomtudományi Kutatócsoport vállalkozott.  Az előbbi kutatócsoportok adatainak standardizált számítógépes modell megalkotásával történő elemzésére pedig a Folyamathálózat-mérnöki Kutatócsoport jött létre.

A projekt keretében három nemzetközi tudományos konferencia, négy workshop és három ismeretterjesztő rendezvény valósult meg, és mintegy nyolc tudományos kiadvány (szakkönyv, folyóirat, konferenciakötet) látott napvilágot. A kutatók 59 teljes terjedelmű tudományos közlemény, továbbá 149 absztrakt, poszter, illetve konferenciaelőadás formájában tették közzé kutatási eredményeiket.