KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt tartalmi elemei

I. A bolognai típusú képzés alapfilozófiájára épülő – gyakorlatorientált, lineáris, többciklusú képzés – tananyagfejlesztés célja az Állattenyésztő mérnöki alapszakon egy szakmai koncepciójában teljesen új, 7 kötetből álló (szarvasmarha-, sertés-, baromfi-, juh-, ló-, hal- és nyúltenyésztés, összesen 52,5 szerzői ív terjedelemben) digitális tankönyv-sorozat létrehozása. A jelzett tananyagfejlesztést megvalósító felsőoktatási konzorcium mindhárom intézményében az Állattenyésztő mérnöki alapszak (BSc) több év óta akkreditált. A pályázat kidolgozása során elvégzett kredit megfelelősség illetve kölcsönös beszámíthatóság vizsgálata alapján a 7 tantárgyat, mint a szak törzstárgyi moduljának legfontosabb tárgyait projektelemként határoztuk meg a közös tananyag-fejlesztés céljaként. A fejlesztést végző hét szakírói csoportba a szakterületek kiválóságait delegáltuk úgy, hogy azokban mindhárom kar képviselteti magát.
A tananyag-fejlesztés helyszínei: a Dél-Dunántúli Régióban található Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (a továbbiakban KE-ÁTK, Kaposvár), a Nyugat-Magyarországi Régióhoz tartozó Pannon Egyetem Georgikon Kar (a továbbiakban PE-GK, Keszthely), valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (a továbbiakban NyME-MÉK, Mosonmagyaróvár).

II. A Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, valamint az Állattenyésztő mérnöki mesterszakon a szakmai illetve a differenciált szakmai tárgyak között egyaránt oktatott, különböző állatfajok részletes takarmányozási ismeretei című tantárgyak (kérődzők-, sertés-, baromfi-, ló-, hal-, nyúl- és társállatok takarmányozása) egységes szemléletű tananyag kidolgozása a cél (20-40 oldal/tantárgy terjedelmű digitális jegyzet/ oktatási segédlet és prezentáció) magyar és angol nyelven. Az Állattenyésztő mérnöki mesterszak mindhárom karon, a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak Kaposváron és Keszthelyen akkreditált. A fejlesztő teamek élére – már a pályázat elkészítésének stádiumában – az adott szakterület nemzetközileg is ismert, emblematikus személyiségeit jelöltük.
A fejlesztendő hét tárgy tananyagának mesterszintű kidolgozása a KE-ÁTK-n, a PE-GK-n, valamint a NyME-MÉK-on történik.

III. A Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, valamint az Állattenyésztő mérnöki mesterszakon az elméleti alapozás és a választható tantárgyak között egyaránt oktatott 7-7 tárgy, magyar és angol nyelvű tananyag kidolgozását tervezzük. Az alapozó tárgyak kiválasztásakor az átfogó, elméleti jellegű tárgyakra fókuszáltunk (termelés-élettan, állatnemesítés, élelmiszerkémia), míg a választható tárgyaknál a gyorsan változó, unikális tárgyakat részesítettük előnyben (kvantitatív genetika, marketing, sportlótenyésztés).
A fejlesztés helyszíne: a KE-ÁTK, valamint a PE-GK.

IV. A tananyag-fejlesztés másik nagy egységét a Takarmányozási és takarmány-biztonsági mérnöki mesterszak oktatási programjának fejlesztése képezi. Célkitűzésünk a teljes szak elméleti alapozó, valamint szakmai törzs- és differenciált szakmai ismereteit felölelő tárgyak angol nyelvű digitális tananyagainak kidolgozása. Az alprogramban – melynek gesztora a KE-ÁTK, de a kidolgozásban a PE-GK is részfeladatokat teljesít – olyan munkatársak kapnak kiemelt szerepet, akik a takarmányozástan nemzetközi műhelyeiben szerezték tudományos minősítésüket. A fejlesztés eredménye kiegészülve a különböző állatfajok részletes takarmányozási ismereteivel a mesterszak teljes angol nyelvű – mindösszesen 35 tárgyának – digitális tananyagaként fog rendelkezésre állni.
Mivel akkreditált Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak a konzorciumi partnerek közül csak a KE-ÁTK-n és a PE-GK-n van, így a fejlesztések ehhez a két helyszínhez köthetők.

V. A projekt keretében újonnan létrejövő tananyagok digitalizálása és on-line közzététele a megvalósítás jelentős részét képezi. A hagyományos szöveg-szerkesztéssel készülő tananyagok egy részét (pl. az e-könyveket és részben az oktatási segédleteket is) statikus tartalmakká alakítjuk, többségüket pedig animációkat, mozgóképeket és hiperhivatkozásokat is tartalmazó prezentációk formájában tesszük közzé. A tananyagok kisebb részének digitalizálásakor xml-konvertálást alkalmazunk. A digitális tananyagokat a karok tanulmányi rendszereiben az érintett szakok hallgatói számára elérhetővé tesszük, valamint a pályázati kiírásnak megfelelően feltöltjük a http://www.tankonyvtar.hu weboldalra, ahonnan ingyenes on-line hozzáférés lehetséges.